لطفا با توجه به کارایی،نرم افزارهای خود را انتخاب کنید تا سیستم پیشنهادی برای شما نمایش داده شود:

1.در محله ی اول ابتدا در شاخه های مهندسی،جغرافیا،مدیا و رسانه های دیجیتال و همچنین حوزه ی نفت و گاز نوع نرم افزارهای مورد استفاده خود را انتخاب و روی دکمه ی NEXT کلیک کنید.
2.در مرحله ی دوم می توانید انواع نرم افزارهای زیر شاخه ی اصلی انتخاب شده را ،مشاهده و با توجه به کارایی آنها را انتخاب نمایید.
3.درآخر بهترین سیستم پیشنهادی متناسب با کارایی خود نمایش داده می شود.